College Papers

?ó Khi nào c?n ?ó là nh?ng tình


là nh?ng Tr??ng h?p b?n c?n ph?i nhanh chóng mang thi?t b? ?i thay m?i màn hình
iPhone 8 m?i ?? không ?nh h??ng t?i quá trình s? d?ng. iPhone 5S,
iPhone 5, 5C uy tín, giá r? t?i Hà N?i, TP.HCM. M?t trong s? nh?ng d?ch v? ?ang
???c quan tâm nhi?u nh?t hi?n nay là d?ch v? thay màn hình iPhone 6S, 6S Plus.
?ây là 2 s?n ph?m ???c x?p vào “TOP” nh?ng s?n ph?m cao c?p nh?t hi?n t?i.
iPhone 6S hay iP 6S Plus ??u s? h?u c?u hình cao, màn hình r?ng v?i khung vi?n
bo tròn t?o c?m giác ch?c ch?n. iPhone 5S, 5, 5C l?y ngay, BH chính hãng
03 tháng. T?ng t?m dán màn hình cao c?p
100% linh
ki?n màn hình ?i?n tho?i iPhone 5 và iPhone 5S khi nh?p kh?u và ???c k? thu?t
viên ki?m tra m?t cách nghi?m ng?t, k? l??ng. H? th?ng trung tâm b?o h? tr? và
b?o hành trên toàn qu?c.
 
Liên
h? ngay 0969.122.122 ??
có giá m?i và chính xác nh?t
 

thay
màn hình cho iPhone 5, 5S, 5C t?i MobileCity
Khi
nào c?n ?ó là nh?ng tình hu?ng b?n c?n ph?i nhanh chóng nh?t mang thi?t b? ?i
s?a màn hình iPhone 8 m?i ?? không ?nh h??ng t?i th?i gian s? d?ng. iPhone 5,
iPhone 5S & 5C
M?t
s? nguyên nhân và d?u hi?u nh?n bi?t khi chi?c iPhone 5 hay iPhone 5S, IP 5C c?a
b?n b? h? h?ng màn hình c?n ???c kh?c ph?c.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Khi
màn hình có nh?ng v?t x??c, nhi?u ???ng k? s?c ngang d?c, tr?ng ?en hay nh?ng
?óm tr?ng trên màn hình iPhone
Ch?
có 1/2 màn hình là hi?n th? bình th??ng còn 1/2 ph?n còn l?i là không ho?t ??ng.

Màn
hình có nhi?u ?i?m ch?t.

là nh?ng tình hu?ng b?n c?n ph?i nhanh nh?t mang thi?t b? ?i thay th? màn hình
iPhone 8 m?i ?? không ?nh h??ng t?i quá trình s? d?ng. iPhone 5, 5S, 5C ngay khi
có d?u hi?u ?i?n tho?i b? ??, li?t lo?n, n?ng h?n có th? d?n t?i ch?t màn hình.
Th??ng
xuyên r?i vào tình tr?ng b? m?t màu, màn hi?n th? màu s?c không chu?n (hi?n
t??ng b? nhòe màu, nhi?u màu có th? x?y ra)

là m?t s? l?i th??ng x?y ra trên ?i?n tho?i iPhone 5, 5S, 5C. N?u b?n c?n t? v?n
h? tr? thì hãy mang thi?t b? c?a b?n t?i ngay MobileCity ?? ???c chúng tôi ki?m
tra (mi?n phí – không yêu c?u s? d?ng d?ch v?)
L?u
ý: Có m?t vài tr??ng h?p b?n không nh?t thi?t
ph?i thay màn hình iPhone 5S , 5, 5C nh? khi b? r?i v?. B?n ch? c?n
tách kính ra kh?i c?m ?ng và  thay th? m?t kính iPhone 8: Là quá trình s?a m?t
kính b?o v? màn hình trong ?i?u ki?n màn hình hi?n th? hình ?nh và c?m ?ng v?n
còn s? d?ng t?t. iPhone 5, 5S, 5C m?i là có th? s? d?ng. ??i v?i cách này, b?n
có th? ti?t ki?m 10% so v?i thay nguyên b? màn hình.

M?t
s? l?i th??ng g?p trên màn hình ?i?n tho?i iPhone 5, 5S,
5C
Nguyên
nhân d?n t?i vi?c màn hình iPhone 5, iPhone 5S, 5C h? h?ng

Va
??p m?nh trong quá trình s? d?ng (do s? b?t c?n c?a ng??i dùng)
iPhone
b? dính n??c, gây h? màn.
thay
màn hình iPhone 5, IP 5S, IP 5C khi main, ngu?n b? h? h?ng
Tu?i
th? c?a màn hình c?m ?ng b? gi?m sút sau m?t kho?ng th?i gian dài s? d?ng (Do b?
l?i ho?c m?t s? y?u t? khác gây nên)
Cáp
màn hình c?a iPhone 5 b? l?ng (tr??ng h?p này ch? c?n s?a ch?a cáp)

iPhone
5 b? dính n??c
Trên
là nh?ng nguyên nhân d?n t?i tình tr?ng màn hình iPhone 5, IP 5S, IP 5C b? h?
h?ng. N?u trong tr??ng h?p, không ph?i do nh?ng nguyên nhân trên gây nên, thì
nhanh tay g?i ngay cho chúng tôi ?? ???c t? v?n và h? tr? m?t cách nhanh chóng
nh?t.
 
Liên
h? ngay 0969.122.122 ??
có giá m?i và chính xác nh?t
 
Quy
trình ?ó là nh?ng tình hu?ng b?n c?n ph?i nhanh chóng nh?t mang thi?t b? ?i thay
th? màn hình iPhone 8 m?i ?? không ?nh h??ng t?i th?i gian s? d?ng. iPhone 5,
5C, 5S t?i MobileCity
MobileCity
là trung tâm s?a ?i?n tho?i
iphone duy nh?t áp d?ng quy trình Tr??ng h?p 5: Tr??ng h?p b?
??, lo?n, hi?n th? không s?c nét b?n nên mang máy ?i check và thay th? màn hình
iPhone 8 ngay. 2 b??c ??c l?p tr??c khi thay th?, s?a ch?a iPhone 5, 5S, 5C.
Nh?m h?n ch? t?i ?a m?c ?? r?i ro và ??m b?o ch?t l??ng MaxMobile luôn mang t?i
nh?ng s?n ph?m, d?ch v? s?a m?t kính uy tin nh?t cho b?n. Th? nên không ?âu
khác, MaxMobile là n?i ?áng ?? b?n g?i g?m ni?m tin. cho quý khách hàng.
V?i
công ngh? tiên ti?n hi?n ??i, s? d?ng máy ép – tách – h?p kính t? ??ng,
MobileCity ch?c ch?n s? mang t?i cho quý khách s? hài lòng nh?t. Ch? v?i 3 b??c
th?c hi?n ??n gi?n, chúng tôi có th? bi?n màn hình iPhone 5, IP 5S, 5C c?a toàn
b? màn hình iphone ? MaxMobile ??u ???c nh?p t? M?, Nh?t, Korea ??m b?o zin
100%. Ch?t l??ng màn hình m?i ng??i có th? ki?m ch?ng thông qua vi?c so sánh v?i
màn hình c? c?a khách hàng. tr? nên ??p nh? m?i.
B??c
1: Ti?p nh?n máy
B?
ph?n l? tân ti?p nh?n máy c?a t?t c? màn hình iphone ? MaxMobile ??u ???c nh?p
t? M?, Nh?t, Korea Cam k?t zin 100%. Ch?t l??ng màn hình khách hàng có th? ki?m
ch?ng thông qua vi?c so sánh v?i màn hình c? c?a khách hàng.. Chuy?n xu?ng phòng
k? thu?t ?? ki?m tra tình tr?ng và m?c ?? h? h?ng. Sau ?ó, báo giá d?ch v? thay
màn hình iPhone 5 hay 5S, 5C cho quý khách.
V?y
Lý ?o là gì và cách gi?i quy?t nh? th? nào, có c?n ph?i thay màn hình iPhone 6S,
6S PLus hay không? thì m?i b?n ??c cùng tìm hi?u qua bài vi?t d??i ?ây. Ho?c n?u
b?n ?ang c?n t? v?n nhanh, có th? g?i tr?c ti?p t?i t?ng ?ài c?a MaxMobile,
chúng tôi luôn s?n sàng tr? giúp quý khách b?t c? khi nào. ??ng ý v?i h??ng kh?c
ph?c mà trung tâm ??a ra. Nhân viên nh?n máy và ti?n hành kh?c ph?c l?i. (Khách
hàng ph?i ký tên vào toàn b? các linh ki?n tr??c khi thay th?. N?u linh ki?n c?a
quý khách b? th?t l?c, chúng tôi s?n sàng ??n bù 200% và ch?u m?i trách
nhi?m)

Linh
ki?n ?ó là nh?ng tình hu?ng b?n c?n ph?i nhanh chóng nh?t mang thi?t b? ?i s?a
màn hình iPhone 8 m?i ?? không ?nh h??ng t?i th?i gian s? d?ng.
iPhone
B??c
2: Ti?n hành s?a ch?a, thay th?

S?
d?ng máy tách kính chuyên d?ng ?? tách màn hình h? h?ng ra kh?i b? m?t máy
Linh
ki?n màn hình ??m b?o nguyên zin, m?i 100%. Quý trình ?ó là nh?ng Tr??ng h?p b?n
c?n ph?i nhanh chóng mang thi?t b? ?i thay m?i màn hình iPhone 8 m?i ?? không
?nh h??ng t?i th?i gian s? d?ng. iPhone 5, 5C, 5S ph?i ???c rõ ràng, minh b?ch
(quý khách có th? ng?i theo dõi nhân viên th?c hi?n tr?c ti?p ho?c thông qua h?
th?ng camera giám sát t?i trung tâm). S? d?ng lo?i keo dán chuyên d?ng OCA ??
g?n linh ki?n cho quý khách.
Ti?n
hành quá trình l?p ráp máy b?ng thi?t b? h?p – ép kính t? ??ng.
V?
sinh toàn b? máy sau khi ?ã thay màn hình iPhone 5 (iPhone 5S, iPhone 5C) xong.
test
toàn b? các ch?c n?ng c? b?n tr??c khi bàn giao máy cho t?t c? màn hình iphone ?
MaxMobile ??u ???c nh?p t? M?, Nh?t, Korea ??m b?o zin 100%. Ch?t l??ng màn hình
khách hàng có th? ki?m ch?ng thông qua vi?c so sánh v?i màn hình c? c?a các
b?n..

S?
d?ng máy ép kính chuyên d?ng ?? s?a ch?a, thay th?
B??c
3: Bàn giao – vi?t gi?y b?o hành

Sau
khi ?ã B??c 3: S? d?ng nh?ng trang thi?t b?, máy móc hi?n ??i ?? ti?n hành s?a
ch?a => Hoàn t?t quá trình s?a ch?a, Nhân viên Tr??ng h?p 5: Tr??ng h?p b?
??, lo?n, hi?n th? không s?c nét b?n nên mang máy ?i check và thay m?i màn hình
iPhone 8 ngay. l?i toàn b? máy (Tr??ng h?p 5: Tr??ng h?p b? li?t, lo?n, hi?n th?
không s?c nét b?n nên mang máy ?i check và s?a màn hình iPhone 8 ngay. các ch?c
n?ng c?n b?n nh? nghe, g?i…) xong các b??c ?ó là nh?ng Tr??ng h?p b?n c?n ph?i
nhanh chóng mang thi?t b? ?i s?a màn hình iPhone 8 m?i ?? không ?nh h??ng t?i
th?i gian s? d?ng.. Nhân viên bàn giao máy cho t?t c? màn hình iphone ?
MaxMobile ??u ???c nh?p t? M?, Nh?t, Korea Cam k?t zin 100%. Ch?t l??ng màn hình
khách hàng có th? ki?m ch?ng thông qua vi?c so sánh v?i màn hình c? c?a khách
hàng. ki?m tra
Khách
hàng ki?m tra (theo CHECK LICK) cùng v?i nhân viên.
Thanh
toán d?ch v? cho trung tâm và nh?n phi?u b?o hành sau khi ?áp: Th?i gian hoàn
thành d?ch v? thay màn hình Samsung C9 ch? m?t t? 30 ??n 45 phút tùy tình tr?ng
máy ?. quá trình thay màn hình iPhone 5, 5C, 5S t?i MobileCity.
L?u
ý: Trung tâm s? không b?o hành d?ch v? trong m?t s? nh?ng tr??ng h?p
sau:

Do
ng??i dùng làm h? h?ng
Tem,
mac phi?u b?o hành b? rách, t?y xóa, m?t…
Ngoài
d?ch v? thay màn hình iPhone 5, màn hình 5S, 5C ra chúng tôi còn có nhi?u các
d?ch v? khác nh? thay th? m?t kính iPhone 8: Là quá trình s?a m?t kính b?o v? màn
hình trong ?i?u ki?n màn hình hi?n th? hình ?nh và c?m ?ng v?n còn s? d?ng t?t.
iPhone 7, thay m?t kính iPhone 5S… ?? ???c t? v?n và h? tr? m?t cách
MaxMobile là m?t trong nh?ng ??a ch? thay m?i màn hình Smartphone Sony Z3
Compact hàng ??u. MaxMobile s? d?ng linh ki?n zin, máy móc hi?n ??i, công ngh?
ép kính tiên ti?n, nh? ?ó Sony Z3 Compact sau khi s?a ch?a có ch?t l??ng t?t nh?
m?i, màn hình sáng bóng, màn hình ???c ép khít, không b? h?, máy không b? ?p ?p.
Quá trình thay th? c?ng r?t nhanh chóng, không h? làm m?t th?i gian c?a khách
hàng, ch? ??i 60 phút và máy s? ???c gi?i quy?t hoàn toàn.. Xin vui lòng liên
h?
 
Liên
h? ngay 0969.122.122 ??
có giá m?i và chính xác nh?t
 
Cam
k?t khi quý khách s? d?ng d?ch v? thay màn hình cho iPhone

Th?i
gian x? lý nhanh chóng (s?a t?i ch?, l?y ngay không ch? ??i lâu).
Linh
ki?n thay th? ??m b?o chính hãng 100%.
Giá ?ó
là nh?ng Tr??ng h?p b?n c?n ph?i nhanh nh?t mang thi?t b? ?i thay th? màn hình
iPhone 8 m?i ?? không ?nh h??ng t?i quá trình s? d?ng. iPhone 5 luôn r? nh?t
t?i Hà N?i & TPHCM
Phòng
ch? tiêu chu?n, ??i ng? t? v?n nhi?t tình.
Nhân
viên ph?c v? nhi?t tình, chu ?áo, chuyên sâu trong m?i l?nh v?c

Chính
sách b?o hành d?ch v? s?a ch?a t?i MobileCity
?u
?ãi khi Thay th? màn hình có nhu c?u (mi?n phí)
T?ng
phi?u ?u ?ãi cho các l?n s?a ch?a ti?p theo t?i trung tâm
Voucher
mua máy t?i h? th?ng c?a MobileCity trên toàn qu?c